789 049 807            kontakt@wellclean.pl

Regulamin świadczonej usługi sprzątania i mycia grobów zamawianych online

Regulamin określa zasady świadczenia usługi zawartej  pomiędzy Zleceniodawcą a Przyjmującym Zlecenie. Przyjmujący Zlecenie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy związane z funkcjonowaniem strony spowodowane działaniem siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niewłaściwą infrastrukturą techniczną Zleceniodawcy.

 1. Definicje

Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są poniższe zwroty lub wyrażenia, należy przez nie rozumieć:

Usługa – usługa polegająca na realizacji czynności w zakresie sprzątania nagrobka i wokół nagrobka, mycia, impregnacji, złocenie wykutych liter, porządkowania grobów po pogrzebie, porządkowania grobu po Wszystkich świętych, zapalanie zniczy, użycie silnych środków chemicznych do mocno zabrudzonych lastrico, użycie środków chwastobójczych, składanie kwiatów żywych i wiązanek. Usługa może być wykonywana jednorazowo lub w formie abonamentowej (trzy, sześć razy w roku).

Umowa – umowa pomiędzy Przyjmującym Zlecenie Wellclean Ilona Cieplusińska a Zleceniodawcą

Zleceniodawca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych w rozumieniu przepisów prawa, która zleca wykonanie usługi, zaakceptowała regulamin zobowiązuję się do zapłaty za jej wykonanie.

Przyjmujący zlecenie - Ilona Cieplusińska prowadząca działalność pod nazwą Wellclean Ilona Cieplusińska, adres siedziby Narutowicza 40/1, 90-135 łódź, adres do korespondencji Kopcińskiego 30/1, 90-154 Łódź

Cennik – zakres umowny cen za wykonaną usługę, usługi abonamentowe wycenia są indywidualnie.

Zlecenie usługi– oznacza czynność dokonaną w sposób określony w Regulaminie, umożliwiającą korzystanie z usługi lub usług określonych  w zakresie „Usługa”

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Serwis Przelewy24 (Serwis) - internetowy serwis usługowy, pośredniczący w przekazywaniu płatności pomiędzy Zleceniodawcą a Przyjmującym Zlecenie.

Serwis internetowy – serwis strony za pośrednictwem której przyjmowane są zlecenia na wykonanie, usługi, udzielania odpowiedzi, komunikowania się ze Zleceniodawcą lub przyszłym Zleceniodawcą.

Transakcja płatnicza (Płatność) - dokonywana przez Zleceniodawcę indywidualna zapłata na rzecz Przyjmującego Zlecenie z wykorzystaniem Serwisu przelewy24.

 1. Kontakt z Przyjmującym Zlecenie

Ilona Cieplusińska prowadząca działalność pod nazwą Wellclean Ilona Cieplusińska, , adres do korespondencji Kopcińskiego 30/1, 90-154 Łódź, adres poczty elektronicznej kontakt@wellclean.pl, tel…  Zleceniodawca może porozumieć się telefonicznie z Przyjmującym Zlecenie w godzinach 9-16 od poniedziałku do piątku.

 1. Informacje ogólne dotyczące świadczonych usług

Przyjmujący Zlecenie udostępnia Serwis Internetowy Zleceniodawcom oraz świadczy określone w Regulaminie usługi drogą elektroniczną w celu:

1) promocji usług, które oferuje

2) umożliwienia składania zleceń na wykonanie usługi

3) umożliwienia składania zamówień i zawierania Umów o świadczenie usługi bezpośrednio przy użyciu funkcjonalności zawartych w Serwisie Internetowym, w tym wymiany informacji.

 1. Warunki techniczne

Przyjmujący Zlecenie podejmuje działania niezbędne do prawidłowego i w pełni poprawnego działania Serwisu Internetowego w zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej, w tym informatycznej, i zobowiązuje się usuwać nieprawidłowości.

Przyjmujący Zlecenie zapewnia nieodpłatnie korzystanie z usług świadczonych za pośrednictwem serwisu internetowego w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na tę usługę a realizowane poprzez formularz kontaktowy.

Zleceniodawca ponosi koszty własnego dostępu do Internetu oraz wyposażenia w sprzęt i oprogramowanie potrzebne do korzystania z Serwisu Internetowego

 1. Złożenie zamówienia

Zleceniobiorca może złożyć zamówienie poprzez dostępny w serwisie internetowym formularz kontaktowy z podaniem imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu email , adres zamieszkania. Zleceniobiorca oznacza  daty wykonania zlecenia. Dodatkowo miejsca wykonania usługi tj. adres cmentarza, miejsce grobu (geolokalizacja), oznaczenie grobu (wielkość np. pojedynczy, podwójny, rodzinny), wyboru usługi pojedyncza, abonamentowa, zakresu usługi (jakie czynności zleca), potwierdzenie wykonania usługi poprzez przesłanie zdjęć na wskazany punkt kontaktowy.

Po wypełnieniu formularza na wykonanie usługi i wypełnieniu treści dotyczących usługi zgodnych ze stanem rzeczywistym, Zleceniobiorca otrzymuje na wskazany adres email potwierdzenie wraz z linkiem do serwisu przelewy24 w celu dokonania płatności. Cena do zapłaty generowana jest automatycznie w momencie wypełnienia wszystkich pól eksploatacyjnych formularza z wyjątkiem usług abonamentowych ustalanych indywidualnie ze Zleceniodawcą

Zleceniodawca samodzielnie dokonuje płatności zgodnie z kwotą wyliczoną na podstawie podanych danych.

W momencie uznania rachunku Przyjmującego Zlecenie, następuję kontakt ze Zleceniodawcą w celu określenie ewentualnie dodatkowych szczegółów istotnych z punktu widzenia Przyjmującego Zlecenie. Maksymalny okres podjęcia działań przez Przyjmującego Zlecenie wynosi 3 dni robocze od daty oznaczonej jako data początkowa rozpoczęcia usługi. Po jej wykonaniu Przyjmujący zlecenie dokonuje dokumentację zdjęciową, którą przesyła natychmiast po jej wykonaniu na wskazany adres email lub w formie MMS. Każda płatność potwierdzona jest dokumentem księgowym(paragon, faktura, rachunek uproszczony etc).

W przypadku gdy podane dane w zakresie zleconej usługi określonej przez Zleceniodawcę w sposób istotny odbiegają od rzeczywistości i stanu faktycznego ( np. wielkość grobu, konieczność użycia silniejszych środków, stopień zanieczyszczenia grobu etc) , Przyjmujący Zlecenie zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości opłaty. W tym celu kontaktuje się ze Zleceniodawcą w celu potwierdzenia nowych warunków płatności. Jeśli Zleceniodawca w ciągu 2 dni dokona wpłaty na wskazany rachunek bankowy, usługa zostanie w pełni zrealizowana. W przypadku braku zgody Zleceniodawcy usługa zostanie anulowana, a Przyjmujący Zlecenie zwróci wniesioną wcześniej opłatę. Jednocześnie Przyjmujący Zlecenie oświadcza, iż w przypadku rezygnacji z usługi, naliczona zostaje kwota 40 zł pokrywająca koszty dojazdu Przyjmującego Zlecenie na grób.

Przyjmujący Zlecenie zastrzega sobie prawo odmowy realizacji usługi bez podania przyczyn, wyłączenia z usługi niektórych okresów realizacji(tj. dostępności), jak również odmowy wykonania usługi w sytuacji niesprzyjających warunków atmosferycznych, które mogą wpłynąć na jakość wykonanej usługi i być przedmiotem ewentualnych roszczeń ze strony Zleceniodawcy.

 1. Cennik

Zakres cen za proponowane usługi dostępny jest na stronie https://www.wellclean.pl/pl  

Ceny abonamentowe ustalane są indywidualnie ze Zleceniodawcą.

 1. Zakres i Wykonywane usługi

Przyjmujący zlecenie świadczy następujące usługi;

sprzątanie nagrobka i wokół nagrobka w tym obejmujące;

- sprzątanie całoroczne;

- sprzątanie przedświąteczne

- sprzątanie po pogrzebie

- sprzątanie po wszystkich świętych

mycie, impregnacja nagrobka,

złocenie wykutych liter,

porządkowania grobów po pogrzebie,

porządkowania grobu po Wszystkich świętych,

zapalanie zniczy,

użycie silnych środków chemicznych do mocno zabrudzonych lastrico,

użycie środków chwastobójczych,

składanie kwiatów żywych i wiązanek.

Dodatkowo usługa złocenia wykutych liter objęta jest roczną gwarancją Przyjmującego Zlecenie, pozostały zakres usług nie jest objęty żadną gwarancją.

Usługa może być wykonywana jednorazowo lub w formie abonamentowej (trzy, sześć razy w roku). Zleceniodawca oznacza wtedy daty kiedy usługa ma być wykonana.

Zakres wykonanych usług dokumentowany jest  w postaci zdjęć z wykonanej usługi i przesłaniu ich w formie MMS lub w formie JPG na adres poczty elektronicznej.

Zlecenia wykonywane są według kolejności zgłoszeń

Zlecenia realizowane są w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00

Wyjątki;

Sprzątanie całoroczne będzie odbywać się z wykluczeniem okresów świątecznych, czyli między 16.10-31.10 poprzedzających dzień Święta Zmarłych, między 2-14 dniem poprzedzających Pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych, miedzy 12.12-23.12 poprzedzających Pierwszy dzień Świąt Bożego narodzenia.

Sprzątanie przedświąteczne, czyli przed Wszystkimi Świętymi, Wielkanocą i Bożym narodzeniem;

Zlecenia przyjmowane na sprzątanie Wszystkich Świętych od 01.09-13.10 będą realizowane między 16.10-31.10.

Zlecenia przyjmowane między 16-30 dniem poprzedzających Wielkanoc będą realizowane między 2-14 dniem poprzedzającym Wielkanoc.

Zlecenia przyjmowane przed Wigilia między 01.12-11.12 będą realizowane między 12.12-23.12.

Sprzątanie po pogrzebie - z wyłączeniem  16.10-31.10.

Zlecenia wykonywane są w ciągu 3 dni roboczych od daty oznaczonej jako data początkowa rozpoczęcia usługi.

Ponadto;

Przyjmujący Zlecenie może prowadzić akcję marketingową zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, po wyrażeniu zgody Zleceniodawcy, przesyłając na wskazany adres email, informacje o promocjach, nowych usługach. Powyższe oparte jest o świadomą i dobrowolnie wyrażoną zgodę, którą Zleceniodawca może w każdym czasie wycofać , przesyłając ją adres Przyjmującego Zlecenie

 1. Zobowiązania Zleceniodawcy

Zleceniodawca zobowiązuje się do określenia precyzyjnie zakresu prac, odzwierciedlających stan faktyczny. Zleceniodawca ma obowiązek poinformowania Przyjmującego Zlecenie o ewentualnych istniejących uszkodzeniach nagrobkach lub jego otoczenia. Tym samym Przyjmujący Zlecenie wyłącza swoją odpowiedzialność w zakresie nieujawnionych uszkodzeń, które mogły poprzez zleconą i wykonaną usługę powiększyć istniejące uszkodzenie. Zleceniodawca oświadcza, że jest upoważniony do dysponowania nagrobkiem w zakresie zlecania usług objętych regulaminem.

 1. Reklamacje

Wszelkiego rodzaju reklamacja dotyczące wykonanych usług Zleceniodawca składa drogą pisemną na wskazany adres Przyjmującego Zlecenie lub drogą elektroniczną na adres biuro@wellclean.pl. Reklamacja winna zawierać szczegółowy opis wraz z dokumentacją zdjęciową obszaru ujętego w reklamacji. Przyjmujący Zlecenie zobowiązuje się do rozpatrzenie reklamacji w ciągu 7 dni roboczych od daty jej otrzymania.

 1. Odstąpienie od umowy

Każdy Zleceniodawca zgodnie z obowiązującym stanem prawnym ma możliwość odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia. Odstąpienie do umowy nie wymaga wskazania żadnej przyczyny. Odstąpienie od umowy należy przesłać drogą elektroniczną na dres biuro@wellclean.pl. W momencie otrzymania takiego oświadczenia od Zleceniodawcy, Przyjmujący Zlecenie odstępuje od realizacji usługi i jednocześnie w terminie 5 dni roboczych zwraca wszelkie wniesione opłaty. Zwrot płatności nastąpi na rachunek bankowy Zleceniodawcy.

 1. Odpowiedzialność Przyjmującego Zlecenie

Przyjmujący Zlecenie odpowiada za jakość wykonanych usług na zasadach ogólnych z zastrzeżeniem zapisów w pkt 5,7 regulaminu.

 1. Wyłączenie odpowiedzialności Przyjmującego Zlecenie

Przyjmującego Zlecenie nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub niemożność wykonania świadczonych usług wynikające z zaistnienia czynników niezależnych od niego tym m.in.: zdarzeń losowych(np. działań wojennych), katastrof naturalnych, złych warunków atmosferycznych mogących spowodować uszkodzenie sprzętu użytego do wykonania usługi ale także spowodować ponowne zabrudzenie uprzednio sprzątniętego grobu.  W przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych powyżej Przyjmującego Zlecenie poinformuje Zleceniodawcę w terminie 3 dni roboczych o zaistniałych problemach, jego przyczynach i dalszych podjętych czynnościach mających na celu wykonanie zleconej usługi. Przyjmujący Zlecenie nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia po wykonanej i udokumentowanej usłudze tj. np. zabrudzenie grobu, kradzież zniczy, inne zniszczenia etc.

 1. Bezpieczeństwo danych osobowych

Dane zawarte w formularzu będą przesyłane na serwer protokołem HTTPS. Połączenia pomiędzy przeglądarką internetową a serwerem na którym znajduje się strona internetowa odbywać się będzie za pośrednictwem protokołu SSL (Secure Socket Layer). Przyjmujący Zlecenie dodatkowo zabezpiecza swoją architekturę informatyczną (sprzętową) przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich, złośliwym oprogramowaniem etc.

 1. Postanowienia końcowe

Niniejszy regulamin został przedstawiony na dzień 1 kwietnia 2022 r. Przyjmujący Zlecenie zastrzega sobie prawo zmiany jego treści i zamieszczenia na stronie. Przyjmujący Zlecenie wymaga, aby Zleceniodawca przy chęci skorzystania z usługi lub innej formy kontaktu zatwierdził zaznajomienie się z treścią regulaminu. W sprawach nieuregulowanych ale ważnych dla stron, zastosowane będą miały przepisy kodeksu cywilnego i innych przepisów prawa.

Polityka plików cookies

Administratorem danych osobowych jest: Wellclean Ilona Cieplusińska, adres siedziby Narutowicza 40/1, 90-135 Łódź, adres do korespondencji Kopcińskiego 30/1, 90-154 Łódź. Mogą Państwo się skontaktować mając pytania lub wątpliwości w zakresie przetwarzania Swoich danych przez Wellclean Ilona Cieplusińska.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest: Wellclean Ilona Cieplusińska, adres siedziby Narutowicza 40/1, 90-135 Łódź, adres do korespondencji Kopcińskiego 30/1, 90-154 Łódź oraz współpracujące firmy usługowe i reklamowe (tzw. Cookies podmiotów zewnętrznych).

Więcej informacji znajdziecie Państwo w polityce prywatności.

Czytaj treść polityki prywatności


Polityka plików cookies

Administratorem danych osobowych jest: Wellclean Ilona Cieplusińska, adres siedziby Narutowicza 40/1, 90-135 Łódź, adres do korespondencji Kopcińskiego 30/1, 90-154 Łódź. Mogą Państwo się skontaktować mając pytania lub wątpliwości w zakresie przetwarzania Swoich danych przez Wellclean Ilona Cieplusińska.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest: Wellclean Ilona Cieplusińska, adres siedziby Narutowicza 40/1, 90-135 Łódź, adres do korespondencji Kopcińskiego 30/1, 90-154 Łódź oraz współpracujące firmy usługowe i reklamowe (tzw. Cookies podmiotów zewnętrznych).

Więcej informacji znajdziecie Państwo w polityce prywatności.